ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา

“งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” สมทบทุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรง 

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๘:๐๐ น.

ณ ศาลาเศรษฐีสุขนิรันดร์ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๑๘ ปี ได้แก่ เด็กถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ เด็กถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย เด็กถูกกระทำความรุนแรงทางจิตใจ และเด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ มูลนิธิฯดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก โดยมูลนิธิฯ ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา และป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก โดยพัฒนาทักษะให้เด็กและครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ชุมชน ให้มีกลไกในการคุ้มครองเด็กและรณรงค์เพื่อให้คนในสังคมยุติความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

หลายปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณในงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก เนื่องจากแหล่งทุนที่เคยให้การสนับสนุนลดลงอย่างมาก มูลนิธิฯ พยายามทำกิจกรรมระดมทุนจากภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก เมื่องบประมาณไม่เพียงพอ มูลนิธิฯ จำเป็นต้องยุติการดำเนินงานบางโครงการ แต่การช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัดฟื้นฟูเด็กถูกกระทำความรุนแรง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญ มูลนิธิฯต้องดำเนินงานต่อไป

ดังนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ กำหนด จัด “งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” เพื่อเชิญชวนสาธุชนมาร่วมประพฤติธรรมตามแนวทางแห่งความดีงามของบรมโพธิสัตว์โดยการทำทานครั้งสำคัญ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กกว่า ๓๐๐ คน ได้รับความปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นการสร้างทานบารมีของผู้ใจบุญทั้งหลายตามแนวทางของพระโพธิสัตว์อีกด้วย

วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหารายได้มาใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์

คัมภีร์มหาชาติ นั้นเป็นพุทธวัจนะซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานเทศนาแก่ภิกษุสงฆ์ พุทธบริษัท ณ นิโคราราม กรุงกบิลพัสดุ์ หากผู้ใดได้สดับย่อมเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เป็นกุศลบารมีสืบไป ดังนั้นการเทศน์มหาชาติ คือ มหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผล ประโยชน์สูงสุดอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ

ข้อคิดในแต่ละกัณฑ์

กัณฑ์ทศพร: การทำบุญจะได้ดังประสงค์ ต้องอธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตน ปรารถนาไว้ ตั้งมั่นและบริบูรณ์ในศีล ได้แก่ การทำความดี รักษาความดีนั้นไว้ และหมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

กัณฑ์หิมพานต์: การทำความดี มักมีอุปสรรค กัณฑ์ทานกัณฑ์: พึงยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

กัณฑ์วนปเวศน์: มิตรแท้ แม้ในยามลำบากทุกข์ยากย่อมไม่ทอดทิ้งกัน

กัณฑ์ชูชก: อย่าฝากของมีค่า ของสำคัญ หรือของหวงแหนไว้กับผู้อื่น

กัณฑ์จุลพน: การรอบรู้กิจการงาน ผู้ที่ไม่รู้กิจการงานที่ทำ แม้จะเป็นคนฉลาดเฉลียว ก็อาจทำให้การงานเสียหายได้ แต่ถ้าคนฉลาดได้เรียนรู้ก็จะทำภารกิจได้ดี (มีอำนาจแต่ขาดปัญญาก็ไม่อาจประสบความสำเร็จในการทำกิจการงาน)

กัณฑ์มหาพน: การเป็นคนฉลาด หากขาดสติ ก็อาจพลาดท่าเสียทีได้ ดังนั้นจึงต้องมีสติ ไตร่ตรองและรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคนอื่น

กัณฑ์กุมาร: ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ รู้จักโอกาส รู้ความควรไม่ควร จะเป็นผู้ประสบ ความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา

กัณฑ์มัทรี: ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่าความรักของพ่อแม่

กัณฑ์สักกบรรพ: การทำความดี แม้ไม่มีใครเห็น แต่เทวดาอารักษ์ย่อมรู้ย่อมเห็น

กัณฑ์มหาราช: คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับการคุ้มครอง ปกป้องในทุกที่ทุกสถาน

กัณฑ์ฉกษัตริย์: การให้อภัยสามารถลบรอยร้าวฉานและความบาดหมางทั้งปวง ก่อให้เกิด สันติสุขแก่ส่วนรวม

กัณฑ์นครกัณฑ์: การทำความดี ย่อมได้รับผลตอบแทน การใช้ธรรมะในการปกครองจะทำให้ บ้านเมืองมีแต่ความสงบร่มเย็น

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๘:๐๐ น. พิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เวลา ๐๘:๓๐ น. กัณฑ์ทศพร

เวลา ๐๙:๐๐ น. กัณฑ์หิมพานต์

เวลา ๐๙:๔๕ น. กัณฑ์ทานกัณฑ์

เวลา ๑๐:๔๕ น. กัณฑ์วนประเวศน์

เวลา ๑๑:๓๐ น. กัณฑ์ชูชก

เวลา ๐๒:๓๐ น. กัณฑ์จุลพน

เวลา ๑๓:๐๐ น. กัณฑ์มหาพน

เวลา ๑๓:๔๕ น. กัณฑ์กุมาร

เวลา ๑๔:๔๕ น. กัณฑ์มัทรี

เวลา ๑๕:๓๐ น. กัณฑ์สักกบรรพ

เวลา ๑๖:๐๐ น. กัณฑ์มหาราช

เวลา ๑๖:๔๕ น. กัณฑ์ฉกษัตริย์

เวลา ๑๗:๓๐ น. นครกัณฑ์สรุป

แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และคณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๙, ๐-๒๔๑๒-๑๑๙๖, ๐๘-๖๘๐๒-๗๒๑๐

โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๙๘๓๓

อีเมล์ cpcrdonation@gmail.com

www.thaichildrights.org

: 285