นอกจากการจัดระบบความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมกายภาพแล้ว ทางโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ให้กับเด็กอีกด้วย

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะให้นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ บุคคล และสุขอนามัย เช่น การซ้อมหนีไฟ กิจกรรมเสริมทักษะป้องกันภัยทางเพศให้กับเด็ก ผ่านกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน เด็กไทยรู้ทัน  การป้องกันการรังแกกัน การเดินทางบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ฯลฯ

2.สำรวจจุดเสี่ยง (Safety Round) อันประกอบด้วย อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ประตูโรงเรียน รั้วโรงเรียน ระบบไฟฟ้า มุมอับ/จุดลับตาที่เป็นจุดเสี่ยง สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน มีการสำรวจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมในการสำรวจจุดเสี่ยงและนำข้อมูลจากการสำรวจจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์ วางแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไข

3.บันทึกการเจ็บป่วย และบันทึกการบาดเจ็บทั้งแบบอุบัติเหตุ และจงใจ (ถูกกระทำโดยบุคคล) และนำข้อมูลจากการบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บป่วยมาวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการป้องกันแก้ไข

นอกจากนี้โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทร การเข้าถึงจิตใจซึ่งกันและกัน (Empathy) ในหมู่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เช่น กิจกรรมพี่ดูแลน้อง กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมการอบรมเยาวชนสมานฉันท์ กิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันแก้ปัญหา กิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงจิตใจและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน เช่น การให้ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกัน

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก#1

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก#2

ข้อมูล : มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

อินโฟกราฟิกโดย  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  โทรศัพท์ 0-2412-0738  www.thaichildrights.org

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285