English Site

โครงการ

>โครงการ
โครงการ 2018-01-28T14:09:38+00:00

งานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

29 มิถุนายน 2018|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ยังมีเด็กอีก300 คนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆดีขึ้น ก้าวผ่านเรื่องราวที่รุนแรงและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ผ้าป่า "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" งานบุญที่คุณก็ช่วยเด็กได้...

Happy Family Trips#1 ณ คลองมหาสวัสดิ์

5 เมษายน 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญครอบครัวมาใช้ชีวิตร่วมกันในวันหยุด กับกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและการเรียนรู้ให้กับทุกคนในครอบครัว

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

29 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

เสียงสะท้อนจากผู้จัดการโครงการฯ เดินตามรอยพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

3 มีนาคม 2017|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

ที่ผ่านมาภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คือ การทำงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  อาสาสมัคร

โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง”

18 มกราคม 2017|โครงการปัจจุบัน|

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

1 สิงหาคม 2016|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถิติการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีจากโรงพยาบาล ๖๓๑ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น

เสื้อ Let’s Protect Children

30 พฤษภาคม 2016|โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ร่วมสนับสนุน เสื้อ "Let's Protect Children" กับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไซส์ผู้ใหญ่ตัวละ

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก

30 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

ทุกวันนี้ เด็กๆยังถูกทารุณกรรม ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ เราจึงต้องการ “คุณ” มาร่วมเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” เพื่อคุ้มครอง ปกป้องดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยอยู่ในสังคม

โครงการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ การช่วยเหลือคุ้มครองดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็กเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง