ศิลปะสร้างสุข

2019-01-04T10:54:51+07:0029 ธันวาคม 2018|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

"ศิลปะสร้างสุข" โครงการที่ทำให้เด็กๆได้ค้นหาศักยภาพของตน สื่อสารเรื่องราวภายในใจผ่านงานศิลปะและละคร

สธ.ผนึกพลัง 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกม

2018-10-31T16:22:29+07:0031 ตุลาคม 2018|กิจกรรมและโครงการ, โครงการที่ร่วมกับภาคี|

วันนี้ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน จากโรคติดเกม ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคทางจิตเวช คาดการณ์ มีเด็กเสี่ยงติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-11-11T18:10:54+07:0029 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

เสียงสะท้อนจากผู้จัดการโครงการฯ เดินตามรอยพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

2018-01-28T14:10:55+07:003 มีนาคม 2017|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

ที่ผ่านมาภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คือ การทำงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว

โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง”

2018-03-04T22:13:57+07:0018 มกราคม 2017|โครงการปัจจุบัน|

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

2018-01-28T14:11:15+07:001 สิงหาคม 2016|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถิติการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีจากโรงพยาบาล

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก

2020-02-27T11:41:16+07:0030 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

ทุกวันนี้ เด็กๆยังถูกทารุณกรรม ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ เราจึงต้องการ “คุณ” มาร่วมเป็น

โครงการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

2018-03-06T22:30:57+07:0023 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ การช่วยเหลือคุ้มครองดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็กเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง

โครงการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม

2018-03-06T22:25:14+07:0023 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

เป็นโครงการที่ให้บริการเด็กและครอบครัวโดยการบำบัดฟื้นฟูด้วยรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบำบัดฟื้นฟูบาดแผลทางใจโดยการทำจิตบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่มซึ่งมีการบูรณาการกระบวนการจิตบำบัดรูปแบบต่างๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก

2018-03-06T22:25:06+07:0023 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

2018-03-06T22:18:44+07:0023 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

เป็นโครงการที่พัฒนาให้เกิดเครือข่ายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายแกนนำชุมชน ภายใต้กรอบเนื้อหาชุมชนคุ้มครองเด็ก
Go to Top